Hotkeys added to Presenter Mode match the Sportscode hotkeys: